คารางสิ่งที่ต้องทำ

Last updated: Jul 20, 2015  |  64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คารางสิ่งที่ต้องทำ

ลำดับ รายการ แบบฟอร์ม กำหนดการยื่นแบบ
1
 

 

ค่าใช้จ่าย :

  1.1 จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีภาษี (VAT) ต้องมั่นใจว่าใบกำกับภาษีนั้นถูกต้อง โดยตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของบริษัทให้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้
  1.2 เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยทุกครั้ง
           - ค่าบริการ                      หัก 3%
           - ค่าเช่า                          หัก 5%
           - ค่าขนส่ง                       หัก 1%
           - ค่าเบี้ยประกันภัย           หัก 1%
           - ค่าโฆษณา                   หัก 2%
  1.3 ค่าใช้จ่ายต้องเข้าเกณฑ์ที่กรมสรรพากรยอมรับ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65ทวิ, 65ตรี

  - ภพ.30  

- ภงด.3
- ภงด.53 

ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ภายในวันที่ 7 ของเดือน


 

2
 

รายได้ :
  2.1 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขาย และต้องบวกภาษีเพิ่มอีก 7% จากราคาสินค้าหรือบริการ
 2.2 ในกรณีที่เป็นธุรกิจประเภทบริการทุกครั้งที่มีการรับชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้ง (กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล)

 
 - ภพ.30


 
ภายในวันที่ 15 ของเดือน


 
3


 

เงินเดือน :
  3.1 การจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3.2 การจ่ายเงินเดือนต้องหัก ประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง 5% และนายจ้างอีก 5%
  3.3 ต้องแจ้งข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมทุกครั้งที่มีลูกจ้างเข้า-ออก

 

- ภงด.1
- สปส.1-03
- สปส.1-03/1
- สปส.6-09

 
ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ภายในวันที่ 25 ของเดือน
ภายใน 15 วัน

 
4

 
การยื่นแบบภาษีกลางปี :
   กิจการต้องประมาณการณ์กำไรขาดทุนที่จะเกิดขึ้นทั้งปีและยื่นแบบการคำนวณภาษีกลางปีกับกรมสรรพากร

 
- ภงด.51
ภายใน 2 เดือนนับจากสิ้นรอบบัญชี 6 เดือน
(รอบปกติยื่นภายใน ส.ค.)
(จดทะเบียนปีแรกไม่ต้องยื่น)

 
5

 
การยื่นแบบภาษีประจำปี :
   กิจการจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 


- ภงด.50
- สบช.3
- บอจ.5

 


ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบ
(รอบปกติยื่นภายใน พ.ค.)

 

6

 

สรุปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี :
    กิจการจะต้องสรุปแบบภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินเดือนทั้งปีและนำส่งกรมสรรพากร

 
- ภงด.1ก ภายในเดือน ก.พ.ของปีถัดไป

7

 

การคำนวณเงินนำส่งกองทุนทดแทนประกันสังคม :
    กิจการที่มีลูกจ้างและขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนทุกปี

 
- กท.20ก ภายในเดือน ม.ค.ของปีถัดไป

8

 

การคำนวณยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ถ้ามี) :
    บุคคลธรรมดามีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร

 

- ภงด.90
- ภงด.91

 
ภายใน 31 มี.ค.ของปีถัดไป

Powered by MakeWebEasy.com